Vanuit ziekte

Bij beroepsziekte: lees over hoe omgaan met bedrijfsarts/arboarts: http://bedrijfsarts.net
Bij beroepsziekte: mag u altijd ZELF uw behandelaar kiezen, op kosten werkgever:
http://www.burnout.nl/burnout-juridisch/index.html#g

Als men u een vso (vaststellingsovereenkomst) 'aanbiedt', mag u zekler 285.000 euro vragen - zie homepage met onderbouwing: http://vaststellingsovereenkomst.nl

Twee vragen zijn van belang, bij 'ziek en in loondienst' (punten 1 en 2)

1) is het een contract voor onbepaalde tijd of een tijdelijk contract?

2) is de ziekte arbeidsgerelateerd (http://beroepsziekten.nl) of niet?
3) reintegratie eerste spoor
4) reintegratie tweede spoor
5) GZ/GGZ/werkgeverstrucs
6) ervaringen met bedrijfsarts of arboarts

Wij gaan er onderstaand dieper op in wat het verschil maakt.

Ad 1) contract: vast of tijdelijk?

Bij een vast contract is de ziekteperiode van belang. Bij een aaneengesloten ziekteperiode van twee jaar mag de werkgever het contract ontbinden, via het UWV. De loonuitbetaling bij ziekte, wet WULBZ, is bijna altijd herverzekerd - dus de werkgever merkt, als deze u doorbetaald, financieel niets van uw ziekte. WG (werkgever) lijdt er financieel niet onder.

Het is een goede gelegenheid om na te gaan of u gemist wordt! Voor a) het werk dat u deed of b) als persoon.

Na een periode van 13 weken moet er zijn
- een probleemanalyse, van gezamenlijk werkgever en werknemer
- een plan van aanpak, waar eveneens consensus over bestaat.

Laat u dus niet iets van bovenaf opleggen, en u kunt als zieke werknemer ook als eerste een probleemanalyse schrijven of een plan van aanpak.

Bij een TIJDELIJK contract is de kans ZES MAAL ZO GROOT dat u in arbeidsongeschiktheid beland. Klik hier voor het UWV rapport einde 2013 pdf . Dit was voor UWV samen met regering en belastingdienst aanleiding om per 1 januari 2014 de ziektewet te moderniseren en bezava in te voeren, zie http://bezava.com. Bezava houdt in dat van een ziek-uit-dienst-gegane werknemer de werkgever alle kosten (uitkering plus reintegratie) van de 10 jaren NA UIT DIENST GAAN nog moet doorbetalen, via UWV en belastingdienst. Dit was bedoeld als 'prikkel' om mensen GEZOND te houden bij een tijdelijk contract.

De praktijk anno 2018+ is helaas vaak anders:
a) de werknemer weet hier niets van
b) werkgever ontkent ziekte (zeker indien arbeidsgerelateerd) bij hoog en bij laag, evenals de door wg (werkgever) ingekochte/omgekochte arbodienst
c) de werkgever laat u bij het UWV stiekem op 'gezond' staan om een 'ziek uit dienst' te voorkomen

Dat er zes maal zoveel kans op arbeidsongeschiktheid is bij tijdelijke contracten komt hoogstwaarschijnlijk dat een tijdelijk contract bij de werknemer een gedrag uit lokt van: 'Ik slik alles, ik uit mijn behoeften (en rechten) niet, ik zeg dat ik alles leuk vind en werk me 'de pleures' zodat ik een vast contract krijg'. Een deel van de werkgevers heeft dit door en huurt onnodig veel tijdelijke contracten in, om zo aan 'squeeze and dump' te doen.

Voor u, met tijdelijk contract, is het zaak ZO SNEL MOGELIJK, op schrift, en duidelijk voor de laatste dag in dienst, een diagnose OP SCHRIFT te laten stellen. En die aan het UWV te sturen, afdeling ziektewet, Postbus 75015 1040 CT Amsterdam. Als u nl. af koerst op een ziek uit dienst hebt u twee voordelen
a) als u straks WW-ziektewet aanvraagt, krijgt u die ook, met opschorting van WW rechten
b) voor uw ziek uit dienst (of desnoods erna) kunt u een hulpverlener van uw keuze uitzoeken voor herstel, en laten betalen door werkgever, of door UWV (die het dan doorbelast aan werkgever).

'Zelf hulpverlener uitkiezen' is in lijn met het principe van 'vrije artsenkeuze', en in dat verlengde geldt het ook voor coaches. Een coach, arts of psycholoog aangewezen krijgen waarmee u privezaken moet delen gaat IN tegen de WGBO en tegen art. 8 EVRM (Europese Verdrag Rechten van de Mens) en heet 'integriteitsschennis'. Voorbeeld: u geeft een collega een kaakstoot, die moet naar een kaakchirurg, en dan zegt u 'ik betaal de kaakchirug, DUS IK KIES naar welke je heen moet'. Dat is hetzelfde als dat een werkgever u burnout maakt en vervolgens dicteert wie u 'gezond moet maken'.

Zeker bij een beroepsziekte (beroepsziekten.nl) is uw lijden relatief kort - meestal 'nog een paar maanden tot contract einde' en zult u niet veel gepest worden met (tegen beter in) om de week weer 'naar het werk komen'. Dat is het voordeel van een tijdelijk contract.

Bij een VAST contract kunt u door wg twee jaar lang gepest worden met:

- ontkenning (beroeps)ziekte
- om de week weer naar het werk ontboden worden
- looninhouding wegens 'niet meewerken aan reintegratie'
- regelrechte pesterij
- advocaten wg

Uiteraard zijn niet alle werkgevers slecht, maar er zijn er heel wat....

Ook hier is het zaak ZO SNEL MOGELIJK een diagnose OP SCHRIFT te krijgen en die te delen met wg en UWV. Dat is een onderbouwing voor ziekteverlof.

Het is geen arts die bepaalt of u 'mag werken' of niet vanwege ziekte, het is de WERKGEVER (in Nederland). Als u niet op komt draven op het werk kan uw loon worden ingehouden of kan ontslag op staande voet volgen. U kunt slechts de werkgever ACHTERAF aansprakelijk stellen voor 'additionele, vermijdbare schade' vanwege het werkbevel. Zie het boek 'Medische aansprakelijkheid' van R.P. Wijne.

Zie voor meer uitleg:
- tijdelijke contract: pagina 'tijdelijk' (klik)
- vast contract: pagina vast (klik)

2. ziekte: arbeidsgerelateerd?

Voor de verdere gang van zaken is het van belang of een ziekte arbeidsgerfelateerd is of niet.

Voorbeeld: griep zal meestal 'zomaar komen' en zomaar overgaan. Er hoeft geen herstelinterventie te komen, en het hangt af van de redelijkheid werkgever (en de uwe) hoeveel dagen u ziek blijft.

Kanker zal meestal ook niet werkgerelateerd zijn, maar samenhangen met uw genen en levenspatronen.

De gang van zaken is: huisarts en dan specialist.

Bij arbeidsgerelateerdheid is de gang van zaken heel anders. Dan gaat u naar de bedrijfsarts, voor diagnose en advies herstelinterventie. MAAR: omdat alle bedrijfsartsen en arboartsen volledig door werkgevers worden betaald, zullen ze meestal volledig in belang werkgever en aandeelhouders/kapitalisme praten.

Vanwege bezava dus veelal: ziekte ontkennen, negeren, niet de richtlijn toepassen die bij de beroepsziekte hoort (zie http://beroepsziekten ook voor richtlijnen diagnose en behandeling). Als u dus bijvoorbeeld 'burn-out' hebt, is dat bijna per definitie arbeidsgerelateerd (tenzij 'familiestress') en zult u in de praktijk ZELF een expert moeten zoeken om een diagnose op te schrijven, en zelf een behandeling moeten kiezen, en vervolgens werkgever 'dwingen' om die te betalen.

Bij een arbeidsgerelateerde ziekte zijn de kosten nl. voor de werkgever, zie o.a.:

https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk

(de wetgeving is nog erg gedacht vanuit een 'werkongeluk' zoals begin twintigste eeuw; intussen zijn het echter veel meer CHRONISCHE en PSCYCHISCHE zaken die u ziek maken - oud Minister Asscher van SZW voorspelde dat 'disstress' probleem 1 zou worden).

De ziektekostenverzekering betaalt daarom NIET bij een arbeidsgerelateerde ziekte, zie bv. burnout:

https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out

Het UWV is de beroerdste niet en wil wel meebetalen aan de herstelinterventie:

http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx

Redenen voor een wg en ba (bedrijfsarts/arboarts) om een beroepsziekte te ontkennen zijn:
1) vermijding aansprakelijkheid
2) vermijding bezava
3) vermijding kosten externe herstelinterventie

Dat vergt nogal 'vechten voor eigen recht, diagnose en behandeling' vanuit de zieke werknemer!!!

(slecht doordacht door de wetgever)

Een additionele dreiging is 'loonstop' zgn. 'vanwege niet meewerken aan reintegratie'. Meestal is dat kolder, maar moet u wel meteen een advocaat in de arm nemen (geen rechtsbijstand):
1) een 'in gebreke stelling salaris brief' opstellen
2) als dat zo is: zeggen dat er nog geen consensus is over pa (probleemanalyse) en pva (plan van aanpak), beide vallend onder WvP (Wet Verbetering Poortwachter) en 'procesregeling eerste en tweede ziektejaar'
3) UWV schrijven (nog niet in deskundigenoordeel vorm): 'Hier is mijn diagnose, hier is MIJN pa en hier is MIJN pva, en hier is de door MIJ voorgestelde herstelinterventie (bijvoorbeeld een externe herstel interventie offerte burnout, voor kosten werkgever, door u uitgekozen) en werkgever accepteert NOCH diagnose, NOCH pa NOCH pva NOCH mijn voorstel van externe herstelinterventie!'

Afdeling UWV ziektewet/bezava Postbus 75015 1040 CT Amsterdam.

Dan zal UWV uw werkgever wat gaan dwingen.

Als dat nog niet helpt, enkele maanden later, dezelfde brief, plus erbij 'er is niets veranderd in werkgeverhouding' met een verzoek uw werkgever te dreigen met boetes zodat wg WEL diagnose + uw pa + uw pva + uw voorstel externe herstelinterventie betaalt.

Als u niet assertief bent en bovenstaande niet doet, kan de 2 jaar ziekte een 'ware foltering' worden met looninhouding werkgever, advocaten vermomd als mediators etc. etc.

3) reintegratie eerste spoor

Reïntegratie eerste spoor wil zeggen: terug naar de eigen werkgever en/of oude functie.

Bij de meeste ziektes zal dat kunnen zonder aanpassing in de organisatie.

Bij een beroepsziekte echter, zoals bij burnout, zullen (als het goed is) zowel werknemer als werkgever willen LEREN. Na een burnouthersteltraject blijven er meestal nog stressoren over waar de werkgever iets aan moet doen. Is werkgever bereid WEL iets aan die stressoren te doen, dan is terugkeer eerste spoor mogelijk: duurzaam en gelukkig terugkeren bij de eigen organisatie.

Echter: als werkgever niets aan de stressoren wil doen waar werknemer last van heeft, of 'ueberhaupt als de sfeer verziekt is' zal tweede spoor gezonder zijn voor de werknemer.

Een valkuil: de wetgever en rechterlijke macht verwachten een beetje dat gedurende het eerste ziektejaar poging tot reintegratie eerste spoor worden gedaan. Dit kan bij bepaalde werkgever ertoe leiden dat ze PRO FORMA beweren eerste spoor te willen (schijnheilig dus), terwijl ze in hun hart willen dat de werknemer vertrekt EN de werknemer ook wel weet 'hier gaat het nooit meer goed komen'. Het devies is dan, zeker bij de eerstejaarsevaluatie UWV, maar ook zeker daarvoor, als werknemer te kiezen voor het TWEEDE SPOOR.

4) reintegratie tweede spoor

Reïntegratie tweede spoor houdt in:
- ziekteverlof
- tijdens dat ziekteverlof: externe herstelinterventie naar keuze werknemer
- zodra gezond of bijna gezond: outplacement, en daarvoor veel gelegenheid tijdens werktijd

Sommige werkgevers proberen het tweede spoor te 'vervormen': herstelinterventie overslaan, en gedwongen aan het werk bij een ander bedrijf. Menselijk en juridisch kun je dit gelukkig weigeren.

Ad 5) GZ/GGZ/werkgevertrucs

Om 1) herstelkosten te sparen 2) arbeidsgerelateerdheid te ontkennen 3) lekker veel klantjes te werven is er veel GGZ (soms onder een andere naam, zoals HSK) die 'zieke werknemers' werft bij werkgevers.

Wat zij vervolgens doen is:

1) de relevante richtlijn en tests horend bij de beroepsziekte OVERSLAAN
2) in plaats daarvan een afwijking/ziekte te vinden IN UW PERSOON, elke omgevingsreden verwaarlozend
3) diagnose en behandeling declareren TEN KOSTE VAN U, via uw ziektekostenverzekeraar.

Hier is een voorbeeld brief hoe u dat kunt tegen houden, door uw verzekeraar te schrijven,hier met voorbeeld burnout: http://reintegratie.theater/docs/Voorbeeldmail-aan-eigen-ziektekostenverzekeraar.doc

Trap er niet in! Zoek een deskundige die u desnoods zelf betaalt, maar die de diagnose van de arbeidsgerelateerde ziekte op schrift stelt (zie bijvoorbeeld http://burnoutdiagnose.nl). De diagnose stuurt u vervolgens naar UWV (afd. ziektewet Postbus 75015 1040 CT Amsterdam, met uw BSN en contactgegevens en die van werkgever) en enkele dagen later aan werkgever.

6) ervaringen met bedrijfsarts of arboarts

Een zekere PPJ legde zijn ervaring met bedrijfsartsen/arboartsen op 1 A4 op schrift: KLIK pdf

Ter voorbereiding op de bedrijfsarts:

http://bedrijfsarts.net/tips-trucs-tools-voorbereiding.html

en om de bedrijfsarts een beoordeling te geven:

http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.html